Ustawa zmniejszająca różnice między biednymi a bogatymi regionami Polski!

Polscy przedsiębiorcy czekają na ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, która zakłada podzielenie Polski na 14 obszarów. Wsparcie znajdą wszyscy przedsiębiorcy – od tych dużych, aż po mikro. Będzie położony szczególny nacisk na rozwój tzw. „ściany wschodniej” – województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Eksperci z kancelarii prawnej Ecovis wyjaśniają, czym właściwie jest owa ustawa i jakie korzyści może przynieść przedsiębiorcom.

Ku rozwojowi gospodarczemu Polski
Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji może być szansą rozwoju szczególnie dla średnich, małych i mikro przedsiębiorców. Jednak aktualny kształt wymaga drobnych poprawek, by projekt przyniósł oczekiwane efekty.Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią ważny czynnik, który w dłuższej perspektywie przełoży się także na powstanie nowych miejsc pracy, dzięki czemu niewielkie i średnie miasta będą miały możliwość rozwoju. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji może być krokiem ku rozwojowi gospodarczemu Polski oraz zwiększeniu jej konkurencyjności.

– System wsparcia jest ukierunkowany na obszary objęte największym bezrobociem, na ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zaawansowane usługi dla biznesu. Ideą jest inwestowanie w firmy nowoczesne. Ustawa ta jest próbą rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze i sąsiednich gmin. Obecnie obowiązujące regulacje są niedostosowane do możliwości, jakie są osiągalne w innych krajach europejskich. Nowy projekt tworzy równie atrakcyjne wsparcie, jak w innych krajach UE, znosi m.in. bariery terytorialne, dzięki czemu przedsiębiorcy w całej Polsce będą mogli ubiegać się o uzyskanie wsparcia – potwierdza mec. Marcin Milczarek z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Kto może starać się o wsparcie?
Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, jest skierowany do przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z ulg inwestycyjnych. Szacunki rządowe wskazują, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać prawie13000 przedsiębiorców na terenie całego kraju. Jednak lokalizacja inwestycji będzie mieć znaczenie. Przede wszystkim wspierane będą obszary o najwyższym bezrobociu – im wyższe, tym niższa wartość inwestycji jest wymagana i większe wsparcie jest udzielane.

– Zasadniczo o wsparcie może ubiegać się każdy podmiot. System wsparcia preferuje jednak małych, średnich i mikro przedsiębiorców, co wynika z różnych szczegółowych rozwiązań wynikających z poszczególnych przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Wyłączenia zawarte w rozporządzeniu do ustawy uniemożliwiają ubieganie się o wsparcie przedsiębiorcom z niektórych branż, np. wsparcia nie otrzyma producent wyrobów tytoniowych czy firma sprzedająca samochody –potwierdza mec. Piotr Pruś z kancelarii Ecovis.

Większość przedsiębiorców z terenu całego kraju może ubiegać się o uzyskanie ulg podatkowych. Jednak procedowanie ustawy wciąż się wydłuża, a przedsiębiorcy z niecierpliwością oczekują uchwalenia ustawy.

Na czym będzie polegało wsparcie i według jakich kryteriów?
Zgodnie z umową wsparcie jest udzielane w formie zwolnień podatkowych według określonego kryterium intensywności pomocy, które uzależnione jest od miejsca ulokowania inwestycji. Zwolnienie podatkowe jest częścią inwestycji, jaką inwestor otrzyma z powrotem jako zwolnienie podatkowe.

– By uzyskać wsparcie rozpatrywane mogą być dwa parametry: inwestycyjny, czyli zakup, najem bądź dzierżawa gruntów, nabycie środków trwałych oraz ich rozbudowa i modernizacja, czy nabycie niektórych wartości materialnych i prawnych. Drugi parametr dotyczy pracowników, czyli zwolnienie związane jest z utworzeniem nowych miejsc pracy i zatrudnieniem pracowników. Zwolnienie będzie wówczas równe całkowitemu kosztowi zatrudnienia nowych pracowników przez dwa lata – dodaje mec. Pruś.

Jak z niego skorzystać?
Do tej pory spółki zarządzające strefami partycypowały w wydawaniu zezwoleń na działalność na terenie strefy. W nowej ustawie nie będzie tych zezwoleń. Teraz będzie wydawana decyzja o udzieleniu wsparcia, do której będą stosowane te same reguły, jak do wydawania wszystkich decyzji administracyjnych. Decyzja będzie wydawana w toku postępowania administracyjnego, przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

– Jednak zmienia się mechanizm administrowania całą strukturą. Na gruncie spółek zarządzających strefami będą tworzone spółki zarządzające obszarami, na który zostaje podzielony cały kraj. Minister może upoważnić jego wydawania zezwoleń i do kontroli czy warunki, które zostały określone w decyzji zostały spełnione i czy są przestrzegane – mówi mec. Milczarek.

Podmioty zarządzające obszarami mają za zadanie pomóc przedsiębiorcom w uzyskaniu ulgi podatkowej poprzez zarządzanie mieniem, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, a także działaniami informacyjnymi i promocyjnymi.

Kiedy uchwalą ustawę?
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji miała wejść w pierwszym kwartale 2018 roku, jednak ten termin wciąż się wydłuża. Ustawa jest już procedowana, sprawozdanie z prac podkomisji jest na liście rezerwowej porządku obrad najbliższej sesji Sejmu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawa zostanie uchwalona przez Sejm na jednym z posiedzeń czerwcowych. Jej uchwalenie jest również jednym z priorytetów rządu.

– Jeśli ustawa zostanie dobrze przeprowadzona, to rozwój gospodarczy Polski zdecydowanie przyspieszy, a przez to spowoduje zwiększenie dochodów firm i ich pracowników. Jednak aby to zadziałało potrzeba te zmiany prawidłowo zorganizować– mówi mec. Nikodem Multan.
Magdalena Pytkowska