Czym są zasady bezpieczeństwa w energetyce?

Jakie są zasady bezpieczeństwa w energetyce?

Zasady bezpieczeństwa przy sieciach energetycznych wymuszają, aby pracownicy uzyskali stosowne uprawnienia do obsługi urządzeń. Specjaliści uzyskują świadectwa na określony czas i są okresowo je aktualizują. Podczas obsługi sprzętu każdy fachowiec ma obowiązek postępować według instrukcji, która jest do niego dołączona. Producent bardzo dokładnie opisuje, zasady obsługi, w tym również, co zrobić w przypadku zagrożenia i awarii. Dlatego jest tak ważne, żeby z rozwagą podchodzić do montażu oraz napraw, bo tylko w ten sposób można uniknąć wypadku, który może zakończyć się nawet śmiercią. Nietrudno doznać porażenia prądem, bo wystarczy znaleźć się w obwodzie elektrycznym. Podczas montażu należy przede wszystkim odłączyć zasilanie niskiego czy też wysokiego napięcia.

Jakie są wymagania bezpieczeństwa sieciach energetycznych?

Aktualne zasady bezpieczeństwa przy sieciach energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2019 r., więc zgodnie z prawem należy się do nich stosować. Pracodawca musi zapoznać się z procedurami i zasadami wykonywania montażu instalacji elektrycznych oraz z dokumentacją producenta. Wymagana jest odpowiednia organizacja miejsca pracy oraz zatrudnienie odpowiednich osób. Pracownik musi cechować się doświadczeniem, kwalifikacjami oraz wiedzą z zakresu przepisów BHP.

Specjaliści muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą zdolność do pracy na danym stanowisku. Każda osoba przystępująca do pracy musi dobrze znać urządzenia, które ma obsługiwać. Dostęp do nich może mieć wyłącznie osoba do tego upoważniona. Dlatego specjalista musi odpowiednio wydzielić obszar, gdzie mają być instalowane sieci energetyczne.

Dlaczego przy liniach wysokiego napięcia obowiązują rygorystyczne zasady BHP?

Montaż, modernizacja lub usuwanie awarii występujących przy liniach elektroenergetycznych to czynności, które towarzyszą pracy na wysokościach. Zasady BHP dotyczą noszenia odzieży ochronnej przez elektromonterów, która pozwala bezpiecznie realizować zadania. Pracownicy muszą posiadać również szelki, hełmy ochronne, przyłbice, rękawice i specjalne buty. Ubrania antyelektrostatyczne mają spełniać określoną normę EN 1149-5.

Elektrycy i energetycy dla własnej ochrony przed oddziaływaniem łuku elektrycznego, noszą  odzież łukoochronna, która spełnia normy IEC 61482-2 i IEC 61482-1-2 Class 1. Przepisy BHP szczególną wagę przywiązują do bezpieczeństwa w branży elektroenergetycznej i są niezwykle rygorystyczne. Chodzi o ograniczenie ryzyka w pracy wykonywanej przez elektromonterów w trosce o zdrowie i życie osób.

Jak ograniczyć ryzyko pracy przy sieciach energetycznych?

Przy liniach wysokiego napięcia zawsze jest ryzyko, dlatego należy stosować środki zapobiegawcze, żeby je zminimalizować. Trzeba zadbać o właściwy grunt dla używanego sprzętu, ustalić kolejność wykonywania działań i dokładnie sprawdzić stan techniczny słupów elektroenergetycznych czy innych konstrukcji. Następną sprawą i to niezmiernie ważną, są warunki atmosferyczne. Elektromonterzy muszą powstrzymać się od przeprowadzania czynności w czasie silnego wiatru, deszczu i śniegu oraz przy braku odpowiedniego oświetlenia. W pracach na wysokościach używa się drabin rozstawnych i przystawnych posiadających normę DIN EN 131 oraz elektroizolacyjnych.

Przestrzeganie obowiązujących procedur jest postawą, ale w pracy przy sieciach energetycznych konieczne jest zachowywanie rozwagi i ostrożności. W razie pojawiającego się zagrożenia należy natychmiast reagować. Jeśli podczas przeprowadzania czynności zmieni się pogoda, która mogłaby wpłynąć na bezpieczeństwo monterów. Trzeba je bezzwłocznie przerwać, by nie narażać własnego życia oraz osób znajdujących się w pobliżu.

Autor: Arkadiusz Malanowski